พิธีปิด โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) ครั้งที่ 13
  2019-11-22 17:16:37
 

ประธานในพิธี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา และรับฟังเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนเเละได้แนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นภายในชุมชน  โดยชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในชุมชน และเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าตำรวจในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด รวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัว เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งได้อบรมชุด อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน